OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Základné ustanovenia a vymedzenie pojmov
 2. Definície
 3. Uzatváranie kúpnych zmlúv
 4. Kúpna cena tovaru a spôsob platby
 5. Čas dodania (dodacia lehota)
 6. Miesto dodania
 7. Spôsob a cena vynášky a prepravy tovaru do miesta dodania
 8. Dodanie tovaru zakúpeného cez e-shop merasickynabytok.sk
 9. Záručné podmienky a zodpovednosť za vady
 10. Reklamačný poriadok a postup
 11. Zrušenie objednávky a právo na odstúpenie od zmluvy

       Formulár na odstúpenie od zmluvy

 1. Ochrana osobných údajov
 2. Alternatívne riešenie sporov
 3. Záverečné ustanovenia obchodných podmienok

 

 1. Základné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1. Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti Jozef Merašický Nábytok., so sídlom Poľovnícka 347, 955 01 Tovarníky, IČO: 176 21 992 , DIČ: 1020443952 , IČ DPH: SK1020443952, (ďalej len „dodávateľ“ alebo  len „Nábytok“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.merasickynabytok.sk

1.2. Spoločnosť v zmysle zákona podlieha Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Nitre,

 

 1. Definície

2.1. Pojmy definované v tomto článku 2., majú na účely týchto OP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.

2.2. E-shop.  E-shop je internetový obchod spoločnosti Jozef Merašický Nábytok umiestnený na internetovej stránke www.merasickynabytok.sk umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného Nábytkom na uvedenej stránke.

2.3. Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia je nevyhnutnou podmienkou využívania E-shopu.

2.4. Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-shop a uzavrieť s  Nábytkom kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez E-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju Nábytku. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

2.5. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

2.6. Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.merasickynabytok.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov, farba dreva atď.), a informáciu o aktuálnej cene, ktorá je garantovaná výhradne pri objednávke cez internet. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.merasickynabytok.sk. Farebné prevedenie a odtiene tovaru zobrazené na monitore počítača sa môžu mierne líšiť od skutočného. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa zmena vzťahuje iba v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny po odsúhlasení kupujúcim. Tovarom je nábytok a jeho doplnky, ktoré sú určené na bežné používanie do domácnosti.

 1. Uzatváranie kúpnych zmlúv

3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej Nábytok dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany Nábytku.

3.2. Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka kupujúceho adresovaná spoločnosti Jozef Merašický Nábytok. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.merasickynabytok.sk a jeho odoslaním cez e-shop. 

3.3. Objednávka obsahuje tiež:

 1. vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,
 2. vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy,
 3. udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely spoločnosti Jozef Merašický Nábytok,
 4. vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

3.4. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:

 1. odmietnutím návrhu zo strany Nábytku,
 2. márnym uplynutím 14-dňovej lehoty na prijatie návrhu,
 3. neuhradením zálohovej faktúry v stanovenej lehote,

3.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné elektronické vyhlásenie spoločnosti Jozef Merašický Nábytok adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť Jozef Merašický Nábytok potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti Jozef Merašický Nábytok neznamenajú prijatie návrhu.

3.6. Spoločnosť Jozef Merašický Nábytok je oprávnená odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

3.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok Nábytku dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

3.8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti Jozef Merašický Nábytok. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je spoločnosť Jozef Merašický Nábytok povinná prijať.

 1. Kúpna cena tovaru a spôsob platby

4.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany  Nábytku. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

4.2. Kúpna cena ponúkaných služieb je špecifikovaná v bode 7.

4.3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4.4. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti Jozef Merašický Nábytok  a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru a služieb:

 1. platba na účet spoločnosti Jozef Merašický Nábytok platobnou kartou pred dodaním tovaru,
 2. platba na bankový účet spoločnosti Jozef Merašický Nábytok (Slovenská sporiteľňa, IBAN: SK4309000000000038551588) prostredníctvom vkladu alebo online platobných nástrojov bánk (napr. Tatra Pay, Sporo Pay, e-platbami VÚB, …)
 3. platba v hotovosti pri prevzatí tovaru.

4.5. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti Jozef Merašický Nábytok uvedený na elektronicky vygenerovanej zálohovej faktúre. Pri platbe na účet spoločnosti Jozef Merašický Nábytok sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v zálohovej faktúre. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

 1. Čas dodania (dodacia lehota)

5.1. Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť Jozef Merašický Nábytok povinná dodať kupujúcemu tovar je uvedená v potvrdení objednávky. Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa spoločnosť Jozef Merašický Nábytok  dodať tovar kupujúcemu v najneskôr do 8 týždňov od prijatia úhrady zálohovej faktúry, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim. Splatnosť zálohovej faktúry je 7 dní.

5.2. S rôznymi tovarmi a spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Pri výbere tovaru a spôsobu dodania tovaru je kupujúcemu poskytnutá vždy informácia, aká dodacia lehota sa s daným tovarom a spôsobom prepravy spravidla spája. Ak ide o objednávku viacerých tovarov s rozdielnymi dodacími lehotami, tak sa automaticky berie do úvahy dlhšia z lehôt.

5.3. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny na účet spoločnosti Jozef Merašický Nábytok začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti Jozef Merašický Nábytok za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

 1. Miesto dodania

6.1. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť Jozef Merašický Nábytok  ju ako miesto dodania potvrdila.

6.2. Pod doručením tovaru sa rozumie doručenie tovaru na adresu určenia zvolenú kupujúcim (dodacia adresa). Vynáškou sa nerozumie kompletizácia jednotlivých častí (montáž), v prípade, že tovar z nich pozostáva.

 1. Spôsob a cena vynášky a prepravy tovaru do miesta dodania

7.1. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania. Cena za dopravu tovaru je:

 1. doprava tovaru objednaného cez e-shop sa vypočítava individuálne na základe hmotnosti a rozmerov konkrétneho tovaru. Cenu vypočíta predajca individuálne na základe objednávky. Následne predajca oboznámi kupujúceho o cene dopravy telefonicky alebo e-mailom 

7.2. Vynášku vykonáva predajca na vopred určené miesto dodania, s výnimkou priestorov, ktoré neumožňujú vynášku daného tovaru z objektívnych príčin. Vynáškou sa nerozumie kompletizácia jednotlivých častí (montáž), v prípade, že tovar z nich pozostáva. Vynášku tovaru zakúpeného cez e-shop si kupujúci môže dohodnúť po objedaní tovaru telefonicky s predávajúcim.

 1. vynáška tovaru bez aktívnej pomoci zákazníka: 
  Cena sa vypočítava na základe počtu poschodí a počtu elementov, ktoré je potrebné vynášať. Cenu vypočíta predajca individuálne na základe objednávky.

8.1. Záväzok spoločnosti Jozef Merašický Nábytok  dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. Účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list je vygenerovaný kupujúcemu elektronicky a zasielaný na e-mailovú adresu uvedenú na objednávke.

8.2. Záväzok spoločnosti Jozef Merašický Nábytok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť Jozef Merašický Nábytok  bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a časovom intervale, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a  kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti Jozef Merašický Nábytok.

8.3. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti Jozef Merašický Nábytok  späť, je spoločnosť Jozef Merašický Nábytok oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

8.4. V prípade žiadosti o znovudoručenie bude zákazníkovi účtovaný jednorázový poplatok za prepravné a vynášku vo výške 30 €.

 1. Záručné podmienky a zodpovednosť za vady

9.1. Spoločnosť Jozef Merašický Nábytok zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ako záručný list slúži účtovný doklad.

9.2. V prípade odstúpenia od zmluvy na základe neopraviteľnej vady výrobku, alebo viacnásobného servisného zásahu (3x opakovaná tá istá vada potvrdená a uznaná servisným technikom, počas záručnej doby), je potrebné doložiť všetky servisné vyjadrenia, ktoré servis vydal vo vzťahu k predmetnému výrobku.

9.3. Podrobnosti o právach kupujúceho vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje Reklamačný poriadok a postup, ktorý je bližšie rozpracovaný v bode 10.

 1. Reklamačný poriadok a postup

10.1 Zodpovednosť predávajúceho

Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť reklamáciu tovaru do 30 dní po uplatnení reklamácie.

10.2 Povinnosti kupujúceho a oznámenie reklamácie

Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Pri preberaní tovaru vždy skontrolujte stav obalu a v prípade poškodenia obalu, skontrolujte tovar. Ak zistíte mechanické poškodenie tovaru, tovar nepreberajte, ale spíšte s vodičom protokol o škode. Vodič tovar doručí späť. Ak zistíte nekompletnosť dodávky, či mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, okamžite nám túto skutočnosť nahláste. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nemusia byť akceptované. Reklamáciu nám prosím vždy pošlite písomnou formou, a to e-mailom na: nabytok@merasicky.sk alebo poštou na: Jozef Merašický Nábytok, Tovarnícka 412,955 01 Topoľčany a napísať do poznámky, že tovar bol objednaný cez e-shop.

Oznámenie reklamácie musí obsahovať:

 • číslo Vašej objednávky, prípadne číslo daňového dokladu
 • presný názov výrobku a jeho špecifikácia
 • výrobné číslo, ktoré môže byť uvedené v záručnom liste, na krabici či na samotnom tovare
 • popis závady
 • a prípadnú fotodokumentáciu.

10.3 Uplatnenie reklamácie počas záručnej doby

Na tovar platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne. Záručná doba začína plynúť prevzatím veci kupujúcim.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená výhradne pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

10.4 Riešenie reklamácie

10.4.1 Odstrániteľné chyby

Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:

 • bezplatné, riadne a včasné odstránenie chýb,
 • výmenu chybnej súčiastky alebo dielca, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielca,
 • výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý.

10.4.2 Neodstrániteľné chyby

Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.

10.4.3 Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy

Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.

10.5 Neopodstatnený výjazd k reklamácii

Pri neopodstatnenom výjazde k reklamácii má predávajúci právo požadovať od kupujúceho poplatok vo výške nákladov spojených s výjazdom.

 1. Zrušenie objednávky a právo na odstúpenie od zmluvy

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

11.1 Právo na odstúpenie od zmluvy

V prípade, ak ste spotrebiteľ, máte podľa zákona 102/2014 právo na odstúpenie od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Toto právo máte v prípade, že ste objednávku uskutočnili cez internetovú stránku www.merasickynabytok.sk Toto právo sa nevzťahuje na podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČ).

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru (t.j. atyp). Nepoužitý a nerozbalený tovar doručte na adresu Jozef Merašický Nábytok, Tovarnícka 412, 95501 Topoľčany.

V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením na e-mail nabytok@merasicky.sk. Na tento účel môžete použiť nasledovný vzorový Formulár na odstúpenie od zmluvy. Prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

– Komu Jozef Merašický Nábytok, Poľovnícka 347/23 , 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, divízia e-shop:www.merasickynabytok.sk

– Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar/číslo objednávky:…………

– Dátum objednania/dátum prijatia …………..

– Meno a priezvisko spotrebiteľa …………..

– Adresa spotrebiteľa …………..

11.2 Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po predložení dokladu o kúpe a doručení vráteného nepoškodeného, nezmontovaného, originálne zabaleného tovaru späť na našu adresu Jozef Merašický Nábytok, Tovarnícka 412, 955 01 Topoľčany, Slovensko alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 1. Ochrana osobných údajov

12.1. Odoslanie objednávky cez e-shop www.merasickynabytok.sk  je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa s týmito OP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov objednávateľa v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

12.2. Nábytok spracúva osobné údaje fyzickej alebo právnickej osoby – objednávateľa (kupujúceho) za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. Nábytok zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej alebo právnickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).

12.3. Nábytok  spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: meno, priezvisko, adresa, mesto, PSČ, štát, telefónny kontakt, e-mailová adresa, fakturačná adresa, dodacia adresa.

12.4. Nábytok spracúva údaje právnickej osoby v tomto rozsahu: názov spoločnosti, meno, priezvisko, adresa, mesto, PSČ, štát, telefónny kontakt, e-mailová adresa, IČO, DIČ.

12.5. V prípade, ak objednávateľ pri registrácii alebo objednaní tovaru označí, že súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií Nábytku, bude mu ich  Nábytok zasielať na emailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednaní tovaru uviedol. Zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií je možné uskutočniť  kedykoľvek na základe postupu uvedeného v každej zasielanej správe alebo písomne. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas s poskytnutím a uchovaním týchto údajov na dobu neurčitú.

12.6. Nábytok vyhlasuje, že osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade nie sú poskytované tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru. Pri platení cez internet pomocou platobných systémov sú zadávané všetky osobné údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a dodávateľ s týmito platobnými údajmi neprichádza do styku. Dostáva výhradne informáciu o úspešnosti transakcie.

12.7. Účelom spracúvania osobných údajov je:

 1. vystavenie daňového dokladu – faktúry, v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 písm. b).
 2. doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,
 3. potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,
 4. evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu,
 5. evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,
 6. zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.
 7. Alternatívne riešenie sporov

13.1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na nabytok@merasicky.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS, Zoznam subjektov ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona 391/2015 Z. z.

13.2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

13.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.

 1. Záverečné ustanovenia obchodných podmienok

14.1. Tieto Obchodné podmienky (ďalej len „OP“) nadobúdajú účinnosť dňom 27.02.2018 a plne nahradzujú predchádzajúce OP. Tieto OP platia výlučne pre internetový obchod www.merasickynabytok.sk

14.2. Akékoľvek zmeny týchto OP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.merasickynabytok.sk.

14.3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto OP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto OP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto OP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

14.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto OP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto OP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto OP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.